Stichting Rambura

Gevestigd Beusebergerweg 39 te Holten


 

Beleidsplan

Holten, december 2013

 

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding

    1. Inleiding

 

Hoofdstuk 2. Beschrijving van de stichting

2.1 Historie

2.2 De stichting op dit moment

2.3 Visie van de stichting

2.4 Missie van de stichting

 

Hoofdstuk 3. Analyse van de stichting

3.1 De huidige situatie

 

Hoofdstuk 4. Activiteitenlijst

4.1 Activiteitenlijst

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Inleiding

Stichting Rambura (verder te noemen de stichting) wil geld inzamelen om in de gelijknamige parochie in Noordwest Rambura de realisatie en exploitatie mogelijk te maken van een praktijkschool. Daarbij wil de stichting voldoen aan de criteria die worden gesteld aan de Anbi-status. EÚn van de eisen van de Anbi-status is een transparant beleidsplan. Daar wordt door middel van dit stuk en de plaatsing daarvan op de website www.rambura.nl in voorzien.

De status van dit beleidsplan is dat het is opgesteld december 2013 en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 13 februari 2014

 

Hoofdstuk 2. Beschrijving van de stichting

2.1 Historie

De stichting is opgericht op 7 januari 2010 door notaris H.W.R. Verbeek te Markelo op verzoek van initiatiefneemster en secretaris Anja Kettelarij ľ van der Linden en voorzitter Derk van den Houten. Directe aanleiding daarvoor was dat Scholengemeenschap de Waerdenborch te Holten in 2009 had aangegeven dat ze een meerjarenafspraak wilde maken over de besteding van de opbrengsten van de jaarlijkse themadag.

Voorafgaand aan de oprichting van de stichting heeft Anja Kettelarij - van der Linden in samenwerking met de ZWO van de Hervormde Kerk Holten onder de naam Project Rambura andere activiteiten ondernomen die parochie Rambura ten goede komen, te weten middelen beschikbaar stellen voor de oprichting en instandhouding van een landbouwco÷peratie en het realiseren van een informatie-opleidingscentrum door middel van het beschikbaar stellen van gelden voor de bouw van het benodigde vastgoed en het leveren van computers.

2.2 De stichting op dit moment

Organisatie

Op 13 februari 2014 kent de stichting een bestuur van 5 leden, te weten:

 

Naast een bestuur kent de stichting een adviesorgaan. Op 13 februari 2014 moment bestaat het orgaan uit 2 leden te weten,

Naast bestuur en adviesorgaan kent de stichting vrijwilligers uit Holten en met name ook uit de buurtschap Beuseberg en de medewerking van leerlingen uit het voortgezet onderwijs in het kader van een maatschappelijk stage bij door de stichting georganiseerde activiteiten.

 

2.3 Visie van de stichting

De visie van de stichting is simpel; de stichting bestaat om geld in te zamelen om het door onze partners van Rambura ComitÚ ontwikkelde plan voor een praktijkschool mogelijk te maken en om de eerder opgezette projecten waar nodig te ondersteunen en te begeleiden. Daarbij worden activiteiten in het kader van fondsenwerving georganiseerd en worden alle middelen die worden ontvangen zo doelmatig mogelijk ingezet.

In onze visie is het realistisch om de huidige bestaande praktijkschool Saint Joseph Training Centrum uit te bouwen met meer richtingen conform door het ComitÚ opgestelde plan van aanpak.

 

2.4 Missie van de stichting

De missie van de stichting luidt: het verbeteren van de leefomstandigheden van de bewoners van het gebied van Parochie Rambura. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door zich in te zetten voor het goed functioneren van een praktijkschool in Rambura, om kinderen uit de parochie Rambura, die onvoldoende presteren in het bestaande theoretische onderwijs van Rwanda, een kans te geven op een beter leven. Voorst ondersteunt de stichting initiatieven op het gebied van landbouw en ICT.

 

Hoofdstuk 3. Analyse van de stichting

3.1 De huidige situatie in Rambura

Op het moment dat dit beleidsplan wordt geschreven is de situatie met betrekking tot de praktijkschool uitstekend te noemen. Na een in eerste instantie moeizame relatie tussen de stichting en Parochie Rambura heeft bemiddeling plaatsgevonden met Bisschop Alexis HABIYAMBERE van Nyundo.

Na een werkbezoek van voorzitter en secretaris in 2011 is de relatie sterk verbeterd en konden concrete werkafspraken worden gemaakt die er toe hebben geleid dat een zuster comitÚ is opgericht. Het comitÚ heeft een ambitieus plan van aanpak opgesteld waarvan inmiddels een aantal belangrijke delen zijn gerealiseerd te weten een gebouw waar lessen kunnen worden aangeboden in timmeren en meubel maken en in koken en vaardigheden ten behoeve van bedrijfsvoering in restaurants. Niet alleen is een gebouw gerealiseerd maar ook een sanitaire voorziening die tevens wordt gebruikt door kerkgangers.

Voor beide opleidingen hebben de eerste groepen leerlingen met succes de opleiding afgerond en daarna zijn er lokaal initiatieven getroffen die er toe leiden dat de ex-leerlingen ook daadwerkelijk aan het werk kunnen.

Na de recente viering van het honderdjarig bestaan van Parochie Rambura is de verhouding met de Rwandese overheid sterk verbeterd. Uit de contacten is gebleken dat er goede hoop is dat de huidige initiatieven in de toekomst ook worden gesteund door de Rwandese overheid.

3.2. De huidige situatie van stichting Rambura

In december 2013 is stichting Rambura onverminderd enthousiast in haar activiteiten om doelstelling te verwezenlijken. Echter, tegelijk moet worden vastgesteld dat het steeds moeizamer wordt om opbrengsten te realiseren. Onze grootste sponsor van de afgelopen jaren is Scholengemeenschap de Waerdenborch. Uit de contacten met de heer Willem Schnoor blijkt dat er een moeheid begint te ontstaan, waardoor er vanaf 2014 geen materiele of financiŰle bijdragen meer zijn te verwachten. Ook de activiteiten die de stichting zelf onderneemt hebben bescheiden opbrengsten. Desalniettemin is de stichting van plan om verdere activiteiten te blijven organiseren.

3.3 Besteding van middelen

Alle inkomsten die worden verworven uit activiteiten en giften door derden dienen te worden aangewend voor ondersteuning van projecten in Rwanda, behoudens noodzakelijke kosten zoals bankkosten en kosten voor de website. Kosten die samenhangen met organiseren en uitvoeren van activiteiten worden verrekend met de baten van de betreffende activiteit. Dit geldt ook voor inkoop van producten uit Rwanda die bestemd zijn voor verkoop op markten en in Rustpunt Byishimo. Kosten van de organisatie die onvermijdelijk zijn zoals bijvoorbeeld kosten van noodzakelijke werkbezoeken aan Rambura worden alleen dan door de stichting betaald indien daartoe in een, aan het geplande werkbezoek voorafgaande, bestuursvergadering wordt besloten.

 

Hoofdstuk 4.. Activiteitenlijst

4.1 Activiteitenlijst

De stichting onderneemt in 2014 de volgende activiteiten om middelen te verwerven:

 

Naar huidige inzichten wordt in 2015 wederom een popfestival georganiseerd.

Aldus vastgesteld door in de bestuursvergadering van 13 februari 2014.